Sign up Log in
vn surveyonvn

Mục tiêu theo đuổi khi đi học của bạn?

Khi đi học, đâu là mục tiêu mà bạn theo đuổi?

Kiến thức

50% (1517)

Điểm số

20% (628)

Niềm vui

10% (323)

Sự ghi nhận

8% (263)

Sáng tạo

5% (176)

Khác

3% (121)

49% (1465)

50% (1514)

18%

10-19

47%

20-29

23%

30-39

7%

40-49

2%

50+

Leave a comment

You need to login to post comments! Log in